Ochrana osobných údajov

Čl. 1 Poskytovateľ a prevádzkovateľ

1.1 Poskytovateľom Služby SUPPO ako aj prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je subjekt Mgr. Anton Urbaník, SNP 1429/10, 017 07 Považská Bystrica 7, IČO: 46 573 054, zapísaný v Živnostenskom registri vedený Obvodným úradom v Považskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 330–19740 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“).


Čl. 2 Na úvod

2.1 Tento dokument obsahuje informácie o získavaní a spracovávaní osobných údajov Klientov, ktorí využívajú Službu SUPPO. Poskytovateľ rešpektuje a dodržiava zákonom chránené právo na súkromie svojich Klientov a v záujme toho vynakladá primerané úsilie a zároveň Klientov informuje o spôsobe zaobchádzania s ich osobnými údajmi ako jej ukladá slovenský právny poriadok.

2.2 Súhlasom s podmienkami používania Služby SUPPO, Klienti akceptujú zaobchádzanie s ich osobnými údajmi podľa znenia v tomto dokumente, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.


Čl. 3 Účel spracúvania osobných údajov

3.1 Poskytovateľ zaručuje, že všetky vykonávané činnosti pri spracovávaní osobných údajov Klientov, sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími právnymi predpismi.

3.2 Poskytovateľ nespracúva osobné údaje Klientov za iným, ako zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým Klient vyslovil súhlas.

3.3 Hlavným účelom zhromažďovania osobných údajov a iných v tomto dokumente uvedených informácií o Klientoch je modernizácia a zlepšenie funkcií Služby SUPPO. Poskytovateľ sa snaží o kontinuálny vývoj Služby SUPPO, tak aby boli v súlade s najmodernejšími trendmi pri zachovaní jednoduchého Klientskeho prostredia. Dáta spracovávame len v nutnom rozsahu, aby boli naplnené vyššie uvedené účely, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi.

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje a ďalšie informácie o Klientoch tretím stranám, pokiaľ táto povinnosť poskytnúť požadované informácie nie je Poskytovateľovi uložená zákonom, nie je v súlade so zákonom alebo na takéto poskytnutie nedal Klient súhlas. Poskytovateľ neposkytne žiadne informácie alebo osobné údaje Klientov tretím stranám pre marketingové alebo iné obdobné účely. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na použitie emailovej adresy Klienta pre marketingové účely spojené s prezentáciou alebo aktualizáciou produktov a služieb Poskytovateľa.


Čl. 4 Používanie dočasných súborov Cookies

4.1 Dočasný súbor, tzv. súbor „Cookie“ je textový súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webovej stránky odošle na počítač Klienta. Účelom je, aby webová stránka pri ďalšej návšteve rozpoznala prehliadač Klienta a zjednodušila tak jej opätovné prehliadanie a používanie.

4.2 Cookies môžu byť uložené v počítači Klienta výhradne za účelom identifikácie konkrétneho Klienta. Užívatelia, ktorí neakceptovali Cookies, zakázali používanie Cookies po predchádzajúcom udelení súhlasu, alebo ich neprijal prehliadač, nemajú prístup k Službe SUPPO.


Čl. 5 Spracovávané údaje Klienta

5.1 Údaje získané prostredníctvom Služby SUPPO, tj. osobné a iné informácie o Klientovi slúžia na dokončenie registrácie a súčasne na zabezpečenie prístupu Klienta k Službe SUPPO. Pri registrácii na našej webovej stránke, Vás žiadame, aby ste nám poskytli tieto informácie:

  • obchodné meno spoločnosti prípadne meno a priezvisko fyzickej podnikajúcej osoby,
  • Vašu emailovú adresa.

5.2 Klientom poskytnuté údaje musia byť uvedené pravdivo a v správnej forme. V prípade akýchkoľvek zmien údajov Klienta je Klient povinný tieto údaje aktualizovať v čo najkratšej lehote, aby bolo zabezpečené bezproblémové dodávanie Služby SUPPO. Ak sa tak nestane a dôjde k akýmkoľvek komplikáciám, plnú zodpovednosť za vzniknuté dôsledky ako aj akúkoľvek škodu nesie Klient.

5.3 Keď Klient navštívi naše webové stránky a potvrdí používanie súborov Cookies, môžu byť automaticky získané niektoré z poskytovaných informácií o Klientovi, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky a pod.

5.4 Pri kontaktovaní Poskytovateľa môže byť Klient za účelom overenia jeho totožnosti vyzvaný k predloženiu prístupových údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s komunikáciou medzi Klientom a Našou spoločnosťou budú použité výhradne na overenie totožnosti a k poskytnutiu relevantných vyjadrení na otázky zo strany Klienta.

5.5 Platbu za Službu SUPPO je možné vykonať len bezhotovostne a to nasledovne:

  • Platba prevodom priamo na účet našej spoločnosti,
  • Platba platobnou/kreditnou kartou,
  • bezhotovostná transakcia, ktorá je zabezpečovaná externou, profesionálnou službou ČSOB Web Pay, zaoberajúcou sa platbami na internete.
V prípade bezhotovostnej platby Poskytovateľ nedisponuje údajmi o kreditnej/platobnej karte Klienta. Za ochranu osobných údajov v takomto prípade zodpovedá spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., ktorá je zároveň poskytovateľom hore uvedenej služby.


Čl. 6 Ochrana dát

6.1 Naša spoločnosť má zavedené bezpečnostné opatrenia na najvyššej úrovni. Tieto opatrenia slúžia na ochranu pred stratou, zničením, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením údajov poskytovaných údajov. Postupy pre spracovávanie údajov sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.2 Údaje sú k dispozícii iba pre registrovaného Klienta alebo osobu, ktorá má udelený autorizovaný prístup. Poskytovateľ zabezpečuje aktualizáciu a modernizáciu systémov ochrany údajov. Užívatelia berú na vedomie, že žiadny prenos dát prostredníctvom internetu nemôže byť absolútne bezpečný a nie je to preto možné garantovať.


Čl. 7 Zmeny tohto dokumentu

7.1 Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohto dokumentu bez povinnosti priamo informovať Klientov o zmene. Požívateľ sa môže kedykoľvek oboznámiť s aktuálne platným znením stratégie ochrany osobných údajov a súkromia na našej internetovej stránke, kde budú zároveň prístupné aj predchádzajúce znenia tohto dokumentu platné v jednotlivých obdobiach.

7.2 Akékoľvek zmeny budú vždy vopred zverejnené aj s uvedením informácie, odkedy sa stávajú platné a účinné voči Klientom. Ďalšie používanie Služby SUPPO sa považuje za súhlas so zmenou tohto dokumentu.


Čl. 8 Všeobecné obchodné podmienky

8.1 Pri používaní Služby SUPPO je Klient povinný dodržiavať pravidlá uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú k dispozícií na našej webovej stránke a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

8.2 Webová stránka našej spoločnosti je dostupná na nasledovnej adrese suppo.biz.