Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby SUPPO poskytovateľa Mgr. Anton Urbaník so sídlom SNP 1429/10, 017 07 Považská Bystrica 7

Čl. 1 Subjekty zmluvného vzťahu

1.1 V týchto Všeobecných obchodných podmienkach poskytovania služby SUPPO poskytovateľa Mgr. Anton Urbaník, so sídlom SNP 1429/10, 017 07 Považská Bystrica 7 (ďalej len „VOP“) sú upravené práva a povinnosti Klienta a Poskytovateľa Služby SUPPO.

1.2 Poskytovateľom Služby SUPPO je subjekt Mgr. Anton Urbaník, so sídlom SNP 1429/10, 017 07 Považská Bystrica 7, IČO: 46 573 054, zapísaný v Živnostenskom registri vedený Obvodným úradom v Považskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 330–19740 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“).

1.3 Klientom je právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je jednoznačne identifikovaná v objednávke Služby SUPPO. Právnická osoba musí byť identifikovaná jej názvom, sídlom a IČO-om spoločnosti, resp. iným identifikačným číslom, ak jej bolo udelené a fyzická osoba svojím obchodným menom, miestom podnikania a IČO-om, resp. iným identifikačným číslom, ak mu bolo udelené.


Čl. 2 Predmet úpravy

2.1 Predmetom Zmluvy v časti týkajúcej sa poskytovania Služby SUPPO (ďalej aj ako „Služba“) je:

2.1.1 záväzok Poskytovateľa dodávať Službu SUPPO počas celého trvania Zmluvy a plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy,

2.1.2 záväzok Klienta platiť Poskytovateľovi za objednanú Službu dohodnutú cenu tak, ako je dohodnuté v Zmluve alebo zo Zmluvy vyplýva.

2.1.3 právo Klienta využívať Službu výhradne vo svoj prospech, v súlade so Zmluvou a týmito VOP ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Klient nie je oprávnený sprístupniť používanie alebo iné užívanie Služby tretej osobe a to v žiadnej forme. Klient nie je rovnako oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny fungovania Služby, Službu modifikovať, meniť, adaptovať alebo hackovať a inak do nej neoprávnene zasahovať. Akékoľvek porušenie zo strany Klienta ako aj tretej osoby, ktorá tak konala s vedomým Klienta, je považované za závažné porušenie Zmluvy.

2.2 „Služba SUPPO“, svojim klientom zahŕňa:

2.2.1 SUPPO LiveChat software dostupný ako Internetová aplikácia,

2.2.2 súvisiaci software, dáta, texty, obrázky, zvuky, video a obsah dostupný cez Internetovú aplikáciu (ďalej aj ako „Obsah“),

2.2.3 akékoľvek ďaľšie služby poskytované Klientovi na základe individuálnej dohody medzi Klientom a Poskytovateľom, ktoré súvisia s poskytovaním Služby SUPPO. Tieto ďalšie služby budú poskytované vždy v súvislosti s využívaním Služby SUPPO a pôjde o jej rozšírenie alebo špecifické nastavenie na základe individuálnych požiadaviek klienta.


Čl. 3 Definícia pojmov

3.1 „Zmluva“ je Zmluva o poskytovaní Služby SUPPO uzatvorená medzi Klientom a Poskytovateľom. Zmluva sa uzatvára v elektronickej forme v zmysle čl. 4 týchto VOP a jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP a Cenník.

3.2 „Cena“ a/alebo „Poplatok“ je dohodnutá úhrada za Službu SUPPO, ktorú Klient uhrádza Poskytovateľovi podľa dohodnutých podmienok. Klient sa uzavretím Zmluvy zaväzuje dohodnutú cenu, resp. predplatné hradiť riadne a včas. Cena Služby ako aj iné súvisiace poplatky sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa v časti Cenník.

3.3 „Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu, a ktoré sú buď označené ako dôverné alebo s ohľadom na okolnosti to je zrejmé. Za dôverné informácie sa rovnako považujú aj informácie označené ako obchodné tajomstvo.


Čl. 4 Aktivovanie Služby

4.1 Poskytovateľ na svojom internetovom portály zverejňuje všetky informácie a podmienky poskytovania Služby SUPPO. Zverejnené informácie sú nezáväznou ponukou na uzatvorenie Zmluvy. V prípade záujmu o Službu SUPPO vyplní Klient registračný formulár na internetovom portály Poskytovateľa. Vyplnením a odoslaním formulára sa Klientovi vytvorí účet, o čom bude informovaný aj emailom, zaslaným na adresu uvedenú v registračnom formulári. Na uvedený email obdrží Klient taktiež pokyny a informácie potrebné na začatie využívania Služby. Odo dňa vytvorenia účtu Klienta plynie 30 dňová lehota trial/free verzie, kedy je možné Službu využívať bezplatne. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť, že bezplatná Služba nebude určitému Klientovi poskytnutá. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek počas 30-dňovej lehoty využívania bezplatnej Služby ukončiť poskytovanie Služby a to ja bez uvedenia dôvodu. K tomuto kroku pristúpi Poskytovateľ hlavne v prípadoch, kedy Klient porušuje dohodnuté podmienky, platné právne predpisy, resp. využíva službu spôsobom, ktorý nie je pre Poskytovateľa akceptovateľný.

4.2 V prípade záujmu o platenú verziu Služby, Klient po vyplnení registračného formulára a vytvorení účtu, vyplní v aplikácií SUPPO v časti "Nastavenia účtu" formulár “Fakturačné údaje”. Odoslanie kompletne vyplneného formulára, ktorý obsahuje všetky stanovené náležitosti, sa považuje za záväzný prejav vôle Klienta, na základe ktorého má dôjsť k poskytovaniu platenej Služby. Ak Poskytovateľ súhlasí s uzatvorením Zmluvy a poskytovaním platenej Služby Klientovi, objednávku formou emailu potvrdí v lehote do piatich (5) pracovných dní od doručenia formulára alebo objednávku odmietne. Poskytovateľ je vždy oprávnený poskytovanie Služby SUPPO odmietnuť a to aj bez uvedenia dôvodu. Za odmietnutie sa považuje aj to, keď Poskytovateľ objednávku do piatich (5) pracovných dní nepotvrdí. Ak Klient nebude mať záujem prejsť na platenú Službu, bude jeho konto po 30-tich dňoch automaticky deaktivované, o čom bude Klient informovaný po prihlásení do aplikácie.

4.3 V prípade ak klient počas prvých 30-tich dní využíval bezplatnú trial/free verziu Služby a má záujem pokračovať vo využívaní platenej Služby je potrebné, aby kompletne vyplnený formulár “Fakturačné údaje” doručil Poskytovateľovi aspoň 5 dní pred ukončením poskytovania trial/free verzie. Ak klient doručí formulár neskôr a Poskytovateľ vzhľadom na krátkosť času nebude mať možnosť žiadosť skôr administratívne spracovať, môže byť Klientovi automaticky dočasne zablokovaný účet, a to až do spracovania jeho žiadosti. Za dôsledky, ktoré môžu vzniknúť dočasným zablokovaním účtu, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Podmienkou začatia poskytovania platenej Služby je úhrada odmeny v zmysle bodu 6.2 týchto VOP. K prechodu na platenú verziu môže dôjsť počas plynutia trial/ free verzie, resp. po jej uplynutí. Využitie ponuky trial/free verzie Služby nie je podmienkou poskytovania platenej Služby SUPPO.

4.4 Záväzná Zmluva o poskytovaní platenej Služby SUPPO vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom dňom odoslania potvrdenia, že Poskytovateľ súhlasí s aktivovaním platenej verzie Služby SUPPO. Dňom potvrdenia objednávky sa Zmluva stáva platnou a účinnou.

4.5 Zmluva sa vždy uzatvára na dobu neurčitú.

4.6 Poskytovateľ zverejňuje aktuálnu ponuku svojich služieb na internetovom portály suppo.biz.


Čl. 5 Využívanie služby

5.1 Službu môžu využívať osoby, ktoré majú viac ako 18 rokov. Služba je určená na používanie prostredníctvom fyzickej osoby a účty, ktoré by boli zaregistrované robotmi alebo vytvorené inými automatizovanými spôsobmi, nie sú povolené.

5.2 Klient je povinný pri využívaní služby dodržiavať platné právne predpisy. Klient nesmie Službu používať v rozpore zo zákonom, v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom priečiacim sa dobrým mravom a zásadám poctivého obchodného styku.

5.3 Klient je zodpovedný za bezpečné uchovávanie prihlasovacích údajov a v prípade ich straty alebo odcudzenia, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepriaznivé dôsledky, ktoré Klientovi z tohto dôvodu vzniknú (napr. poškodenie dobrého mena, majetková ujma, ušlý zisk, porušenie obchodného tajomstva, porušenie zákona o ochrane osobných údajov a akékoľvek iné).

5.4 Používanie Služby v rozpore s dohodnutými podmienkami, môže mať za následok zrušenie Klientskeho účtu zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek následky, ktoré vzniknú zrušením účtu Klienta z dôvodu porušenia Zmluvy, týchto VOP alebo platných právnych predpisov.


Čl. 6 Cena služby, spôsob platby a vrátenie peňazí

6.1 Služba SUPPO je poskytovaná klientom na prvých 30 dní ako tzv. trial/free verzia (zadarmo). Každý klient má právo využiť skúšobnú verziu len 1 krát. Ak už klient v minulosti využíval Službu SUPPO a jej využívanie prerušil alebo zrušil na nejakú dobu, nemá nárok znova využívať službu SUPPO ako trial/free verziu. 30-dňová lehota začína plynúť dňom vytvorenia účtu po vyplnený registračného formulára.

6.2 Po uplynutí skúšobnej doby má Klient možnosť prejsť na platenú verziu. V prípade prechodu musí byť dohodnutá Cena Služby (ďalej aj ako „Predplatné“) uhradená na účet Poskytovateľa najneskôr posledný deň využívania trial/free verzie, teda deň pred prechodom na platenú Službu, aby bolo možné zabezpečiť kontinuálne používanie Služby. Ak Cena nie je uhradená, Poskytovateľ automaticky ukončí po uplynutí 30-dňového bezplatného obdobia poskytovanie Služby a zašle Klientovi oznámenie s upozornením, že nedošlo k úhrade dohodnutej Ceny Služby. Ak klient uhradí dohodnutú Cenu dodatočne, bude využívanie Služby Klientovi opätovne obnovené. Klient môže prejsť na platenú verziu aj skôr ako ubehne 30-dňová lehota poskytovania skúšobnej verzie.

6.3 Klient je povinný uhrádzať predplatné za poskytovanie služby Poskytovateľovi vopred v dohodnutých pravidelných lehotách. Platby sú vykonávané zvyčajne mesačne, ak sa Klient s Poskytovateľom nedohodol na inej frekvencii platieb (štvrťročne, ročne). Dohodnutá cena Služby musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa vždy najneskôr v dohodnutý deň splatnosti. Deň odkedy Klient prejde na platenú verziu ako aj splatnosť faktúr za užívanie služby v nasledovných mesiacoch, bude uvedená v dokumente “Záväzná objednávka Služby”. V dokumente musí Klient uviesť všetky požadované údaje, ktoré slúžia mimo iné aj pre správne vystavenie faktúry Klientovi. Za správnosť údajov zodpovedá v plnom rozsahu Klient.

6.4 Výška Predplatného, je zverejnená v Cenníku. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Prvé predplatné bude Klientovi fakturované ako pomerná časť predplatného do konca príslušného kalendárne mesiaca, resp. inak dohodnutého obdobia (napr. 05.01.2016-31.01.2016). Predplatné za ďalšie obdobie bude hradené vždy vopred v dohodnutej lehote splatnosti a bude zodpovedať bežnému kalendárnemu obdobiu, zvyčajne mesiacu (napr. “Predplatné Február 2016”). Služba je poskytovaná počas celej doby, kedy má Klient uhradené Predplatné. Zaplatené predplatné sa Klientovi nevracia.

6.5 Faktúry, resp. predfaktúry budú Klientovi zasielané len elektronicky, ak sa nedohodne inak. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ doručí Klientovi vždy najskôr predfaktúru s lehotou splatnosti 14-dní. Po úhrade vyfakturovanej čiastky bude Klientovi vystavená a doručená konečná faktúra.

6.6 Poskytovateľ je oprávnený v ďalších rokoch navýšiť výšku predplatného o percentuálny medziročný nárast miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR. Takto novo stanovená cena bude rozhodná pre výpočet v ďalších rokoch.

6.7 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Predplatného aj nad rozsah stanovený v predchádzajúcom bode 6.6. Oznámenie o zmene Ceny bude Klientovi zaslané na elektronickú adresu. Poskytovateľ oznámi zmenu Ceny najneskôr 1 mesiac pred platnosťou nového Cenníka. V prípade nesúhlasu je Klient oprávnený Zmluvu vypovedať s dodržaním výpovednej lehoty v zmysle čl. 10.3 VOP. Ak Klient zmluvu v lehote nevypovie, platí, že súhlasí s novou výškou Ceny Služby a je povinný ju uhrádzať.

6.8 V prípade, ak má Klient pri využívaní Služby SUPPO nadštandardne vysoké množstvo prenesených dát, je Poskytovateľ oprávnený oznámiť Klientovi špecifické podmienky ďalšieho poskytovania Služby (zvýšenie ceny na jedného Agenta z dôvodu zvýšenia výpočtovej sily, a iné). Ak klient so zmenenými podmienkami nesúhlasí, je Poskytovateľ oprávnený zmluvu vypovedať.


Čl. 7 Zodpovednosť a garancia kvality služby

7.1 Klient je plne zodpovedný za všetky informácie, dáta, texty, správy, videá alebo iné materiály, ktoré odošle, prenesie alebo prijme cez Službu. Zodpovednosť Klienta je daná aj v prípade, ak je obsah prenesený iným užívateľom z jeho Klientskeho účtu.

7.2 Klient je plne zodpovedný za bezpečné uchovanie jeho prihlasovacích údajov a účtu. Akékoľvek nepriaznivé dôsledky, ktoré vzniknú nedodržaním bezpečnosti, zaťažujú v plnom rozsahu Klienta a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.3 Prihlasovacie údaje sú vždy vystavené pre jednu osobu a ich používanie viacerými osobami nie je dovolené. Ak poskytovateľ zistí takéto porušenie, je oprávnený zaúčtovať si Poplatky v zmysle platného Cenníka. Ak má Klient počas využívania Služby záujem o zvýšenie počtu Agentov, môže kontaktovať Poskytovateľa a požiadať o rozšírenie Služby.

7.4 Klient je plne zodpovedný za obsah všetkých aktivít v rámci jeho klientskeho účtu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na prístup do všetkých klientskych účtov, ak je to potrebné pre zodpovedanie otázok Klienta alebo nastavenie Služby podľa individuálne dojednaných podmienok.

7.5 Klient je zodpovedný za škodu alebo iné porušenie práv tretej osoby, ktoré sú dôsledkom používania Služby v rozpore so Zmluvou, týmito VOP alebo platnými právnymi predpismi.

7.6 Poskytovateľ nie je zodpovedný za dočasnú nemožnosť využívania služby, ktorá bola spôsobená iným subjektom a Poskytovateľ nemôže tieto skutočnosti ovplyvniť.


Čl. 8 Rozsah užívacích práv, ochrana autorských práv

8.1 Klient je oprávnený vykonávať všetky práva v zmysle dohodnutých podmienok a pre vlastné potreby. Užívacie práva sú určené výhradne pre Klienta s právom ich využívania výhradne na Klientových vlastných počítačoch, pričom Klient nie je oprávnený previesť ani inak umožniť využívanie týchto práv, ani ich žiadnej časti, tretím osobám.

8.2 Predmet zmluvy je chránený autorskými právami a zákonmi o duševnom vlastníctve. Užívacie právo má Klient výhradne na jeho používanie v stanovenom rozsahu a nie je oprávnený s predmetom zmluvy nijako inak nakladať.


Čl. 9 Zmeny zmluvy a VOP

9.1 Klient je oprávnený kedykoľvek počas používania Služby SUPPO požiadať o zmenu Zmluvy. Ak bude Poskytovateľ so zmenou súhlasiť, bude zmena Zmluvy vykonaná, čo najskôr, prípadne k dátumu, ktorý Klient uviedol. Ak bude mať zmena dopad na Cenu Služby a dôjde k jej zvýšeniu, je Poskytovateľ oprávnený podmieniť poskytovanie zmenenej Služby jej predchádzajúcou úhradou.

9.2 Ak bude mať Klient záujem o špecifické nastavenie Služby SUPPO a pre Poskytovateľa bude žiadosť Klienta prijateľná a technicky realizovateľná, oznámi Klientovi Cenu za požadované úpravy ako aj lehotu, dokedy môže byť úprava realizovaná. Ak Klient cenu akceptuje je povinný 50% nákladov uhradiť Poskytovateľovi vopred vo forme zálohy. Lehota na dodanie objednaných nastavení začne plynúť odo dňa nasledujúceho po uhradení zálohy. Zvyšných 50%, ktoré budú predstavovať doplatok Ceny, sú splatné v lehote splatnosti faktúry, ktorou bude klientovi vyúčtovaná konečná cena individuálneho nastavenia Služby. Ak klient nevykovaná úhradu v lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený ukončiť celkové poskytovanie Služby SUPPO a ďalšie poskytovanie podmieniť doplatením vzniknutých nákladov.

9.3 Ak Klient požiadať o obmedzenie Služby SUPPO, Poskytovateľ zmenu potvrdí do 14 dní.

9.4 Poskytovateľ nie je povinný akceptovať každú žiadosť Klienta a nie je povinný na žiadosti Klienta reagovať. Ak ostane žiadosť Klienta bez reakcie, platí, že Poskytovateľ so žiadosťou Klienta nesúhlasí.

9.5 Ak Klient Službu nevyužíva v rozsahu v akom si ju objednal, nie je oprávnený žiadať o vrátenie časti Ceny v pomere využitej a nevyužitej Služby.

9.6 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť niektorú časť Zmluvy alebo tieto VOP. Oznámenie o zmene bude Klientovi zaslané na elektornickú adresu, ktorú zadal pri objednávke. Poskytovateľ oznámi zmenu najneskôr 1 mesiac pred platnosťou zmeny. V prípade nesúhlasu je Klient oprávnený Zmluvu vypovedať s dodržaním výpovednej lehoty. Ak Klient zmluvu v lehote nevypovie, súhlasí s novými podmienkami a je povinný ich dodržiavať.


Čl. 10 Ukončenie zmluvy

10.1 V prípade ak Klient používa Službu v rozpore so Zmluvou, týmito VOP alebo platnými právnymi predpismi, je Poskytovateľ oprávnený zablokovať účet Klienta a zamedziť mu v ďalšom používaní Služby, až pokiaľ nedôjde zo strany Klienta k odstráneniu všetkých porušení.

10.2 Ak dochádza konaním Klienta, jeho zamestnancov alebo tretích osôb, ktorým Klient využívanie služby sprístupnil, k porušovaniu zákona a konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin alebo priestupok, je Poskytovateľ oprávnený okamžite zrušiť poskytovanie služby a postupovať podľa platných právnych predpisov. Takéto konanie Klienta sa považuje za závažné porušenie zmluvy. Klient bude o zrušení Služby obratom informovaný.

10.3 Zmluvu o poskytovaní Služby SUPPO je každá zo zmluvných strán oprávnená vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota je rovnaká pre Poskytovateľa aj Klienta. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po mesiaci, kedy dôjde k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

10.4 Služba je automaticky deaktivovaná, tzn. dočasne zablokovaná ak Klient neuhradí mesačnú cenu Služby v dohodnutej lehote splatnosti. Ak je služba zablokovaná viac ako 30 dní z dôvodu nevykonania úhrady dohodnutej ceny Klientom, je takéto konanie Klienta považované za záväzné porušenie Zmluvy.

10.5 V prípade závažných porušení Zmluvy zo strany Klienta, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť. Zmluva je ukončená odoslaním oznámenia o okamžitom odstúpení od zmluvy na elektronickú adresu Klienta. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok Poskytovateľa na neuhradenú odmenu ani na náhradu škody, ktorá mohla konaním Klienta Poskytovateľovi vzniknúť.

10.6 V prípade ak dôjde k znovuobnoveniu Služby po jej dočasnom zablokovaní z dôvodu neuhradenia predplatného alebo odmeny v lehote splatnosti, má Poskytovateľ nárok na obnovovací poplatok v zmysle platného Cenníka.

10.7 Ustanovenia, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva, sú platné a účinné aj po ukončení zmluvy.


Čl. 11 Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti

11.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v rámci zmluvného vzťahu s Klientom. Poskytovateľ nie je oprávnený sprístupniť akékoľvek informácie, podklady, dokumenty alebo iné údaje týkajúce sa Klienta inej tretej strane s výnimkou ak je poskytnutie týchto informácií vyžiadané orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. inými orgánmi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.2 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že technické spracovanie a prenos dát Služby, vrátene jej obsahu, je počas trial/free verzie prenášané nezakódované. V platenej prevádzke je zakódované pomocou SSL certifikátu (Služba je poskytovaná cez protokol HTTPS).

11.3 Zmluvné strany sa zväzujú, že obsah zmluvy o poskytovaní Služby SUPPO vrátane všetkých dodatkov a súvisiacej dokumentácie podlieha obchodnému tajomstvu, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v rámci zmluvného vzťahu, ako aj o skutočnostiach, týkajúcich sa individuálnej dohody o poskytnutí rôznych bonusov, zliav alebo iných individuálne dojednaných podmienok. S týmito informáciami môžu nakladať len oprávnené osoby zmluvnej strany, a to vždy len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo na základe povinností daných príslušným právnym predpisom.


Čl. 12 Komunikácia medzi stranami a doručovanie

12.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha prednostne elektronicky. Na komunikáciu sa využíva oficiálna adresa elektronickej pošty, ktorú Klient zadal pri objednávke Služby, resp. adresa ktorú “agent administrátor”, ktorý má na starosti tzv. SUPPO konto, oznámil ako svoju kontaktnú adresu v časti “Osobné nastavenie”. SUPPO konto je konto hlavného agenta, ktorý je zároveň Administrátorom a je oprávnený vytvárať vlastných agentov. Agenti, ktorí nie sú administrátormi, sa do Služby SUPPO taktiež prihlasujú svojím jedinečným emailom a heslom, avšak na účely komunikácie s Poskytovateľom sa tieto emaily nepovažujú za doručovaciu adresu Klienta. Poskytovateľ komunikuje prostredníctvom elektronickej adresy, ktorá je oficiálne zverejnená na webovej stránke Poskytovateľa ako aj v časti Kontakt a na túto adresu môže Klient doručovať všetky jeho žiadosti, otázky podnety, resp. iné právne úkony v zmysle Zmluvy a týchto VOP.

12.2 V prípade potreby, je možná aj telefonická komunikácia, ak však má dôjsť k nejakej zmene Zmluvy alebo Služby, musí byť žiadosť, resp. oznámenie Klienta ako aj Poskytovateľa zaslané vždy v písomnej forme. Ako písomná forma je v prípade žiadosti o zmenu rozsahu zmluvy postačujúci email zaslaný na adresu Poskytovateľa. Postup pri zmene zmluvy je bližšie upravený v týchto VOP. Telefónne číslo Poskytovateľa je zverejnené v časti Kontakt.

12.3 Výpoveď Zmluvy sa doručuje výhradne v písomnej forme prostredníctvom doručovateľa poštových služieb (pošta, kuriér). V prípade, ak sa poštovému podniku zásielku nepodarí doručiť a adresát si zásielku nevyzdvihne v odbernej lehote, považuje sa zásielka za doručenú posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. V prípade, ak adresát odmietne zásielku prevziať, považuje sa zásielka za doručenú dňom odmietnutia prevzatia zásielky.


Čl. 13 Technické parametre Služby SUPPO

13.1 Aplikácia SUPPO je klasifikovaná ako webová aplikácia, čo znamená, že je nezávislá od operačného systému a nekladie žiadne výnimočné požiadavky na hardvére počítača. Jej využívanie je závislé len na internetovom prehliadači. Pracuje korektne v nasledovných prehliadačoch (v najnovších verziách): Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera. Pre zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných služieb sme Vami oprávnený spracovávať a využívať všetky prevádzkové štatistiky služby SUPPO.


Čl. 14 Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Otázky neupravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenska, a to v rozsahu v akom nemenia účel a/alebo zámer vyjadrený vo vyššie uvedených zmluvných dokumentoch, s výnimkou kogentných právnych predpisov.

14.2 Tieto VOP platia od vzniku Zmluvy až do jej skončenia. Tieto VOP platia aj po ukončení zmluvy, ak nedošlo k splneniu všetkých povinností zo Zmluvy vyplývajúcich.

14.3 Právne vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky.

14.4 Na vyriešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou, vrátane posúdenia platnosti Zmluvy alebo jej ukončenia, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporov.

14.5 Tieto VOP sú účinné od 01.01.2016. Aktuálne znenie VOP je dostupné na suppo.biz.